Årsrapport 2004

Fältarbetet i Projekt Jaktfalk i Jämtland- och Härjedalsfjällen sköttes under 2004 av 11 ideellt arbetande personer i samarbete med länsstyrelsens naturbevakare. Under 2004 hittades jaktfalk inom 26 av 50 kända revir. De flesta fanns inom landskapet Jämtland. Av de 12 revir som kontrollerades i Härjedalen fanns jaktfalk på fyra platser. Endast två av dessa jaktfalkpar lyckades med häckningen. Många jaktfalkrevir står tomma i de hårt exploaterade Härjedalsfjällen.

Efter de goda åren med mycket lämlar och ripor och många kläckta jaktfalkungar i Jämtland blev relativt många revir besatta i början av året. De tillfälliga revir som besattes under förra året var dock inte besatta i samma utsträckning. 35 ungar producerades på 12 lyckade häckningar i Jämtland-Härjedalen, vilket gav ett medeltal på 2.92 ungar per häckning. Resultatet per besatt revir var under 2004 1.35 ungar.

Specialstudierna av jaktfalk inför utbyggnad av en vindkraftanläggning om 12 turbiner i Oldfjällen har under 2004 varit vilande i väntan på regeringsbeslut angående tillstånd för vindparkens uppförande.Undersökningar återupptas 2005 efter att tillstånd givits.

Under 2004 har vi inte använt färgringar på jaktfalkungarna utan bara försett dem med ringmärkningscentralens ringar i samband med insamling av biologiska prover. Färgmärkningen har inte givit det resultat vi hade hoppats på.

Falkenerarfalken som infångades av projektmedarbetarna förra året sitter fortfarande på Fågelcentralen i Göteborg i väntan på beslut om dess framtid. Falken som är en hybrid mellan jaktfalk och tatarfalk tillhör en tysk falkenerare. Falkeneraren har nyligen förhörts av polis i Tyskland och miljöåklagare överväger att förverka fågeln.

Den 28 september 2004 genomfördes en nordisk workshop om jaktfalk i Umeå. I dagsläget är utbytetav information begränsat mellan de nordiska länderna. Under denna workshop skapades en arbetsgrupp med personer från Sverige, Norge, Finland och Island. Gruppen ska garantera kvaliteten för forskningen som kommer att bedrivas och stimulera samarbetet mellan jaktfalkforskare från olika länder.

Projekt Jaktfalk tackar Alvins fond, Stiftelsen Sveriges Vildnad, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rid i Jorm, Ageto AB samt privata bidragsgivare. Många tack också till alla som medverkat i fältarbetet eller rapporterat enstaka observationer.