Jaktfalk från Härjedalen funnen död i Femundmarka Nasjonalpark i Norge

En jaktfalk som ringmärktes som bounge av Gunnar Lind och Alf Nordin i södra Härjedalen den 18 juni 2002, hittades av två svenska fiskare i Femundmarka nasjonalpark i Norge den 18 juni 2016, alltså exakt 14 år senare. I närheten sågs ytterligare en död rovfågel de inte kunde artbestämma, och tyvärr togs inga bilder på den fågeln. Kropparna kvarlämnades på platsen.

Jaktfalken såg ut att ha blivit skjuten med en helmantlad kula som passerat igenom kroppen.

Jaktfalken såg ut att ha blivit skjuten med en helmantlad kula som passerat igenom kroppen.

IMG_2203

Fyndet rapporterades till Ringmärkningscentralen i Stockholm, som i sin tur rapporterade vidare till den norska ringmärkningscentralen i Stavanger. I rapporten stod att jaktfalken såg ut att ha blivit skjuten. Ringmärkningscentralen i Stavanger rapporterade saken vidare till Statens Naturoppsyn (SNO) för det aktuella området den 14 juli. Då det tyvärr hade gått nästan en månad efter att de döda fåglarna hittades och fyndplatsen inte var tillräckligt detaljerat beskriven, ansåg SNO att det var liten chans att finna något på platsen. Till saken hör också att fältpersonalen hade ferie. Någon kontakt med upphittaren togs inte, och det gjordes ingen polisanmälan. Normalt anmäler alltid SNO illegal jakt, men det krävs dokumentation på att det verkligen varit fråga om en illegal avlivning innan de kan göra en polisanmälan. SNO hade inte ens fått några bilder på jaktfalken.

Den svenska ringmärkningscentralen fick två bilder efter att upphittaren hade kommit hem från sin fjällvistelse, men missade att sända dessa bilder vidare till norska ringmärkningscentralen eller till SNO. Projekt Jaktfalk fick bilderna i slutet av november efter en direkt förfrågan hos RC i Stockholm, och vi har också fått mer exakta koordinater för fyndet genom att kontakta upphittaren. Ringmärkningscentralen gör normalt polisanmälan och för ärendet vidare till berörda regionala myndigheter när misstanke om illegal jakt framkommer via återfynd. I detta fall sammanföll en rad olyckliga omständigheter som försenade rapporteringen. Dessutom komplicerades saken av att återfyndet skedde i ett annat land. Ringmärkningscentralen har lovat se över rutinerna, så att ärenden av denna karaktär i framtiden hanteras och anmäls utan fördröjning.

Då kropparna inte togs tillvara så de kunde bli ordentligt undersökta, kan man inte med säkerhet säga att jaktfalken har blivit skjuten. Man kan inte helt utesluta att rovfåglarna har dött i en revirkamp, även om det är märkligt att båda fåglarna dör efter striden. Jaktfalken borde också ha blivit mycket mer tilltufsad och skadad om den dödats i en strid. Stridande jaktfalkar använder både klor och näbb och hackar och biter gärna mot huvud och hals. Falken på bilden har fin fjäderdräkt och endast en liten blodfläck på buken och motsvarande plats på ryggen. Expertis som studerat bilderna tror att den träffats av en helmantlad kula. En sådan kula kan gå igenom kroppen utan att expandera och behöver inte åstadkomma ett stort utgångssår som annan ammunition kan orsaka.

Att jaktfalkar blir skjutna vet vi förekommer, särskilt under ripjakt då jaktfalken gärna följer ripjägare med fågelhundar som stöter upp riporna. Jaktfalken kan jaga samma ripor som jägaren skjuter på och träffas av misstag. Röntgenundersökningar av 160 döda eller döende jaktfalkar på Island under de senaste 15 åren, visade att 25 % hade blivit skjutna med blyhagel. Sådant sker nog främst under ripjakten på hösten. Tyvärr verkar det ske avsiktligt också att ripjägare skjuter jaktfalk som stör eller konkurrerar om samma byten (Olafur Nielsen muntligt).

Det är extra remarkabelt att den döda jaktfalken i Femundmarka nasjonalpark hittades i juni månad då jakt inte är tillåten, dessutom är det också en märklig tid för revirstrider mellan jaktfalkar. Det finns många frågetecken. Den information som framkommit hittills kommer Miljödirektoratet att sända till Faunakrimgruppen i Økokrim.

 

 

Gyrfalcon Workshop, Island, 22-26 October

På Island hölls en workshop om jaktfalk i slutet av oktober 2014. Detta arrangerades av Olafur Nielsen, som jobbat med jaktfalk och fjällripa på nordöstra Island sedan 1980 –talet. Vid denna workshop fanns deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien och USA. Syftet var att samordna och skapa kontakter mellan de olika länderna, främst mellan de nordiska länderna. Mötet finansierades till stora delar av en fond för forskning i arktiska miljöer i Island och Norge. Under dagarna presenterades information från de olika inventeringsprojekt som pågår i de olika länderna. Utöver dessa inventeringsinsatser behandlades även jaktfalkars genetik, miljögifter och parasiter som påverkar jaktfalkarna samt klimatförändringars påverkan på den arktiska miljön som helhet. Vidare diskuterades även hur övervakningen av jaktfalk ser ut idag och hur det kan göras i framtiden. Idag finns som sagt flera olika projekt men genomförande och resultatrapportering ser lite olika ut för de olika projekten. Det finns ett behov av att samordna den verksamhet som bedrivs och detta möte var en början på detta arbete.

Deltagare i Gyrfalcon workshop på Island: Stående fr v: Lars Egill Furuseth, Ulla Falkdalen, Sverrir Thorstensen, Tomas Bergström, Agnar Malsnes, Arve Østlyngen,  David Anderson, Kristinn P Magnússon, Pertti Koskimies, Rolf A. Ims, Kenneth Johansen, Berth-Ove Lindstrom, Ismael Galván och Olafur Nielsen. Sittande fr v Inge Karlsson, Tuomo Ollila och Johan Ekenstedt.

Deltagare i Gyrfalcon workshop på Island: Stående fr v: Lars Egill Furuseth, Ulla Falkdalen, Sverrir Thorstensen, Tomas Bergström, Agnar Malsnes, Arve Østlyngen, David Anderson, Kristinn P Magnússon, Pertti Koskimies, Rolf A. Ims, Kenneth Johansen, Berth-Ove Lindstrom, Ismael Galván och Olafur Nielsen. Sittande fr v Inge Karlsson, Tuomo Ollila och Johan Ekenstedt.


Det genomfördes även en exkursion ut i markerna där vi fick en inblick i hur jaktfalkens häckningsmiljö kan se ut på Island. Det såg mycket fint och relativt lättarbetat ut för jaktfalkinventering.
Häckningsmiljö för jaktfalk på Island.

Häckningsmiljö för jaktfalk på Island.

…………………………………………………

Tundra Conservation Network

10-12 February 2014 hölls en internationell workshop i Boise, Idaho, USA, anordnad av The Peregrine Fund – World Center for Birds of Prey. Deltagarna var i första hand personer som bedriver studier på jaktfalk och/eller ripa, men även forskare som studerar andra fåglar och däggdjur i samma miljö samt vegetations- och klimatforskare. Samtliga deltagare bedriver undersökningar inom arktiska och nordliga tempererade områden i Alaska, Kanada, Grönland, Island, Fennoskandien eller Sibirien.
Syftet med mötet var att identifiera kunskapsluckor om det ekosystem som jaktfalken lever i, formulera forskningsfrågor och metoder som behövs för att fylla kunskapsbristerna och starta internationella samarbetsprojekt för att öka kunskapen om de effekter som en klimatförändring kan medföra i arktiska tundraekosystem.

Redovisning av grupparbeten. Amy Breen och Aleksandr Sokolov.

Redovisning av grupparbeten. Amy Breen och Aleksandr Sokolov.


Efter två dagars intensiva grupparbeten och redovisningar samt några veckors putsande på texterna per mail kunde vi komma överens om gemensamma mål och bildade Tundra Conservation Network. En hemsida har startats www.peregrinefund.org/subsites/tcn

Målsättning för Tundra Conservation Network: PurposeStatement_TCN Public 2014-04-01

Stående fr vänster: John-André Henden, Oleg Mineev, Carol McIntyre, Peter Jenny, Kenneth Johansen, Mikhail Soloviev, Katie Christie, David Anderson, Ivan Pokrovsky, Ólafur K. Nielsen, Rick Watson, Travis Booms och  Aleksandr Sokolov. Sittande fr vänster: Olivier Gilg, Ken D.Tape, Maria Hörnell-Willebrand, Amy Breen, Dave Mossop, Dominique Bachelet, Chris McClure, Ulla Falkdalen och Ingibjörg Svala Jónsdóttir.

Stående fr vänster: John-André Henden, Oleg Mineev, Carol McIntyre, Peter Jenny, Kenneth Johansen, Mikhail Soloviev, Katie Christie, David Anderson, Ivan Pokrovsky, Ólafur K. Nielsen, Rick Watson, Travis Booms och Aleksandr Sokolov.
Sittande fr vänster: Olivier Gilg, Ken D.Tape, Maria Hörnell-Willebrand, Amy Breen, Dave Mossop, Dominique Bachelet, Chris McClure, Ulla Falkdalen och Ingibjörg Svala Jónsdóttir.

Jag tackar Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige för att jag fick möjlighet att medverka i mötet som representant för SOF/Projekt Jaktfalk

Jaktfalklitografi

Jaktfalk i fjällen. Konstnär Staffan Ullström.

Jaktfalk i fjällen. Konstnär Staffan Ullström.

Det finns fortfarande möjlighet att köpa en vacker litografi som stöd för Projekt Jaktfalk.  Det är den kände fågelkonstnären Staffan Ullström som har framställt litografin som har mycket hög kvalitet. Upplagan trycktes i endast 150 ex och varje exemplar är numrerad och signerad av konstnären.

Du som är intresserad av att köpa en litografi kan kontakta Ulla Falkdalen för ytterligare upplysningar.

Död jaktfalk funnen i vindpark

Juvenila jaktfalkar ses ibland jaga ripor i Smøla vindpark. Foto: Espen Lie Dahl

Juvenila jaktfalkar ses ibland jaga ripor i Smøla vindpark. Foto: Espen Lie Dahl

Än så länge har det inte byggts så många vindparker i fjällmiljö där jaktfalken häckar, men de ungfåglar som vintertid vistas vid kusterna kan riskera att kollidera med vindkraftverk.

Den 23 september 2013 hittades en död jaktfalk i Smöla vindpark i Norge. Det var en ungfågel som inte hade några synliga skador och då den låg väldigt nära tubinens fundament så förmodas den ha flugit in i själva tornet under jakt på ripa. På Smöla finns den speciella Smöladalripan (smølalirype) som är den fågel som visat sig vara mest utsatt för kollisioner med vindkraftverken i Smöla vindpark.

Juvenil jaktfalk funnen död i Smøla vindpark i Norge. Foto: Sigbjørn Sørli

Juvenil jaktfalk funnen död i Smøla vindpark i Norge. Foto: Sigbjørn Sørli

Det har tidigare visats både i Storruns vindpark i Jämtland och i Smöla vindpark att ripor flyger in i själva turbintornen. Jaktfalken har obducerats och det visade sig att den hade drabbats av kraftigt trauma och att den hade ett färskt sår med form av ett omvänt ”T”, var den vertikala delen hade en längd av ca 3 cm och den horisontala delen ca 2 cm. Såret var som djupast 1 cm djupt och hade oregelbunden sårkant medan själva huden var oskadad. Det fanns också en frakturlinje i bröstbenet. Kroppshålan var fylld med riklig mängd koagulerat blod.
Skadorna tyder på att jaktfalken kan ha kolliderat med trappan till vindkraftverket.

En av få lyckade häckningar. Två unga hannar sitter utanför bohyllan, medan honorna sitter kvar inne på hyllan. Foto: Torgeir Nygård

Ett av få lyckade häckningar. Två unga hannar sitter utanför bohyllan, medan de större honorna sitter kvar inne på hyllan. © Torgeir Nygård

2013 blev återigen ett dåligt häckningsår. I hela Jämtlands län blev det bara nio lyckade häckningar och inga av dessa skedde i Härjedalen eller i norra Frostviken. Även i Västjämtland var resultatet extra dåligt. Födotillgången har sannolikt varit begränsad och det dåliga vädret under vårvintern kan också ha inverkat. Vi hoppas nu på att nästa år blir ett bättre år för jaktfalkarna. Det goda vädret under försommaren har säkert gynnat ripkycklingarna. Ripinventeringarna i augusti visade att ripkullarna är stora.

SOF:s forskningspris 2013

 

Projekt Jaktfalk blev nyligen uppmärksammat genom SOF:s Forskningspris som utdelades under Sveriges Ornitologiska Förenings årsmöte i  Närke. Vi tackar för det fina priset och alla gratulationer som kommit!

http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2013/jaktfalksforskare-tilldelas-sofs-forskningspris-2013/

Jaktfalkinventering pågår

Fjällen är fortfarande snötäckta men i de någorlunda snöfria klippbranterna har jaktfalken påbörjat sin häckning. Foto: Falkdalen

Fjällen är fortfarande snötäckta men i de någorlunda snöfria klippbranterna har jaktfalken påbörjat sin häckning. Foto: U. Falkdalen

I år kom påsken redan i slutet av mars, vilket egentligen inte är optimalt för jaktfalkinventerare som gör fältarbetet på sin fritid, bla just under påskhelgen som kan utnyttjas till att kombinera skidturer på fjället med att kontrollera jaktfalkrevir. Många jaktfalkpar hade inte påbörjat häckningen denna påsk så det får bli återbesök nu i april för att kontrollera om reviren är besatta. Nu vet vi att några par är i gång med häckningen och läget ser ljusare ut än förra året som var ett riktigt bottenår med väldigt få lyckade häckningar. Mycket fältarbete återstår både nu i april för att konstatera vilka revir som är besatta och i juni för att kontrollera antalet ungar. Jag är tacksam för alla rapporter om jaktfalkobservationer i fjällen, speciellt från Jämtland och Härjedalen med omnejd.

Ulla Falkdalen

Ungfågeln som drog till Lista

 

Jaktfalkungen ringmärktes 4 juli 2012 i västra Jämtlandsfjällen.  Foto: U. Falkdalen

Jaktfalkungen ringmärktes 4 juli 2012 i västra Jämtlandsfjällen. © U. Falkdalen

Det här är den jaktfalkunge som flyttade till Lista under vintern. Ungen ringmärktes den 4 juli 2012 i västra Jämtlandsfjällen. Det var en hona som hade ett kullsyskon, en hanne. Denna hona fick enbart en vanlig ring medan hannen även fick en lila färgring.  Reviret där de märktes har kodnamnet ”Tor”. Båda ungarna var i prima form vid märkningstillfället.

Ungfågeln sågs under mellandagarna (no: romjula) i närheten av Lista fuglestasjon i Norge och blev fotograferad i januari av flera fotografer. Den var inte svår att komma nära och det spekuleras i om den var utsvulten eller sjuk. På Lista fuglestasjons hemsida finns mer information.

Ungfågeln fotograferad i januari 2013.

Ungfågeln fotograferad i januari 2013. © Geir Birkeland