Årsrapport 2013

Jaktfalkens roll som toppredator och dess anpassning till arktiska miljöer gör den till en god indikator för fjällmiljön och arten är mycket intressant för övervakningen av miljötillståndet i fjällen. Jaktfalken är också rödlistad och populationen är relativt liten i Sverige.

Inventeringarna under 2013 genomfördes av Länsstyrelsen i Jämtlands län och Projekt Jaktfalk. Samarbetet medför en hög täckningsgrad i förhållande till kostnaderna. Trots minskade resurser har inventeringen kunnat genomföras genom att medel nyttjats inom miljöövervakning av fjällfåglar. Intill norska gränsen har vi tack vare pågående jaktfalkinventering på norsk sida även kunnat kontrollera några gränsöverskridande revir.

Fältinventeringen består av två delar. Dels inventering under vårvintern för att lokalisera par av jaktfalk och därefter ett återbesök under juni för att kontrollera eventuellt häckningsresultat. I några fall sker endast sommarkontroll. Vid kontroll av häckningsframgång används ibland helikopter och ungarna fotograferas för att kunna kontrollräknas i efterhand.

Resultat

Under året har 58 lokaler kontrollerats vilket är näst intill alla länets kända häckningslokaler, i 12 av dessa har häckning eller etablerade par noterats. Resultatet blev 9 lyckade häckningar med totalt 25 ungar vilket ger ett snitt på 2,8 ungar per lyckad häckning. Sommarkontrollerna är genomförda 12-27 juni. Över en längre tidsperiod så är antalet ungar per kull i linje med normalvärde de senaste fem åren, se figur 1.

 

Figur 1. Diagrammet visar häckningsframgången för jaktfalk under perioden 1994-2013 i Jämtlands län uttryckt i genomsnittligt antal ungar per lyckad häckning respektive antalet funna par. För respektive variabel visas även ett fem-års medelvärde. Trenderna visar på en relativt stabil häckningsframgång under perioden. Källa: Projekt Jaktfalk och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Figur 1. Diagrammet visar häckningsframgången för jaktfalk under perioden 1994-2013 i Jämtlands län uttryckt i genomsnittligt antal ungar per lyckad häckning respektive antalet funna par. För respektive variabel visas även ett fem-års medelvärde. Trenderna visar på en relativt stabil häckningsframgång under perioden. Källa: Projekt Jaktfalk och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

 

 

Färre jaktfalkpar

Årets resultat visar på ett ytterligare dåligt år för jaktfalken med få lyckade häckningar. Vi ser dock en viss återhämtning från föregående år då kullstorleken ligger närmare den genomsnittliga kullstorleken. Trenden med få etablerade par kvarstår. Under året hittades endast 12 par vilket är mycket lågt sett till tidigare år. En viss varians kan hänföras till genomförandet av inventeringen men antalet par har halverats på tre år. En förklaring kan vara att de vuxna fåglarna lämnar områdena när häckningen inte inleds alternativt avbryts på ett tidigt stadium. Men det kan även signalera om en minskande population i länet och om det stämmer är det en kraftig minskning på kort tid. Detta medför att kommande års resultat kommer att vara mycket viktiga.

Ungfågel från Jämtland funnen vid Lista fågelstation i Norge

Under 2013 skedde ingen ringmärkning av jaktfalk, men en av de ungar som ringmärktes året innan i västra Jämtlandsfjällen hittades i trakterna av Lista fågelstation i allra sydligaste delen av Norge i början av mars 2013. Tråkigt nog var fågeln död, men det var intressant att få veta vart den flyttat. Det bekräftar tidigare satellitsändarstudier som visat att ungfåglar från Jämtland i huvudsak ser ut att flytta till norska fjäll och kustområden vintertid.

Ungfågeln sågs redan under mellandagarna i närheten av Lista fuglestasjon i Norge och blev fotograferad i januari av flera fotografer. Den var inte svår att komma nära och det spekuleras i om den var utsvulten eller sjuk. Det hade varit en lång period med dåligt väder på norska sydkusten vilket kan ha försämrat jaktfalkens jaktframgång.

Död jaktfalk funnen i vindpark

Än så länge har det inte byggts så många vindparker i fjällmiljö där jaktfalken häckar, men de ungfåglar som vintertid vistas vid kusterna kan riskera att kollidera med vindkraftverk.

Den 23 september 2013 hittades en död jaktfalk i Smöla vindpark i Norge. Det var en ungfågel som inte hade några synliga skador och då den låg väldigt nära tubinens fundament så förmodas den ha flugit in i själva tornet under jakt på ripa. På Smöla finns den speciella Smöladalripan/smølalirype som är den som visat sig vara mest utsatt för kollisioner med vindkraftverken i Smöla vindpark. Det har tidigare visats både i Storruns vindpark i Jämtland och i Smöla vindpark att ripor flyger in i själva turbintornen. Jaktfalken kommer att obduceras för att utesluta att den kan ha avlidit av andra orsaker, men det mest troliga är att den kolliderat och därmed brutit nacken.

Ung jaktfalk funnen död i Smøla vindpark. Foto: Sigbjørn Sørli

Ung jaktfalk funnen död i Smøla vindpark. Foto: Sigbjørn Sørli
Foto: Sigbjørn Sørli

Foto: Sigbjørn Sørli

Tack!

Vi tackar alla som deltagit i 2013 års jaktfalkinventeringar eller rapporterat observationer inom Jämtlands län. Stort tack också till bidragsgivarna Naturvårdsverket, Alvins Fond och Fylkesmannen i Nord Tröndelag.