Årsrapport 2003

Nyss flygg jaktfalk (Falco rusticolus) i Jämtlandsfjällen © Henri Engström

Nyss flygg jaktfalk (Falco rusticolus) i Jämtlandsfjällen © Henri Engström

Fältarbetet i Projekt Jaktfalk i Jämtland- och Härjedalsfjällen sköttes under 2003 av 12 ideellt arbetande personer. Vi hade också god hjälp av några av länsstyrelsens naturbevakare. Inventeringarna av hela fjällområdet från Dalarna till nordligaste Jämtland bedrevs främst till fots eller på skidor. I mindre utsträckning användes snöskoter och häst. Som transportmedel under ringmärkningen nyttjades helikopter och ett enmotorigt sjöflygplan från 1944.

Efter de goda åren med mycket lämlar och ripor och många kläckta jaktfalkungar Jämtland- och Härjedalsfjällen blev många revir besatta i början av 2003. Vi fann under vinterinventeringen i mars-april jaktfalkar i flera gamla revir som stått tomma under många år och vi hittade också två helt nya häckningsplatser.

Häckningsresultat Jämtland – Härjedalen

24 ungar producerades på 11 lyckade häckningar i Jämtland, vilket ger ett relativt lågt medeltal på 2,18 ungar per häckning. Normalt ligger detta runt 2,67. Ännu sämre blir siffran om man räknar på antalet besatta revir, då resultatet blir endast 0,80 ungar per besatt revir. Anledningen till det dåliga häckningsresultatet skulle kunna vara att många unga och oerfarna falkar fanns bland de nya paren Specialstudier av jaktfalk inför utbyggnad av en vindkraftanläggning om 12 turbiner i Oldfjällen har däremot genomförts, liksom övriga fågelstudier i området. Om regeringen ger tillstånd till Storruns vindpark kommer projektet att kunna bidra till viktig kunskap om hur fågellivet kan påverkas av vindkraft i fjällen. De inledande studierna pekar på att vindkraftområdet som ligger utanför häckningsreviren kan ha stor betydelse för många unga rovfåglar under hösten före flyttning. Den planerade studien med sändare på kungsörn och jaktfalk har tillsammans med direktobservationer på platsen, stora möjligheter att ge ny kunskap om hur de rör sig efter att de lämnat häckningsreviret samt vart de flyttar. Om vindparken uppförs kommer också sändarna att kunna visa eventuellt oförändrat rörelsemönster. Likaså kan sändare ge mer information om ungfåglarnas dödlighet, något som ännu är dåligt känt hos jaktfalk.

Bergsklättrande rödräv

För att skydda fjällräven i fjällen bedrivs en del skyddsjakt på rödräv. Under naturbevakarnas försök att skjuta en rödräv vårvintern 2003 flydde en räv genom att klättra upp för en ca 50 m hög nästan lodrät klippbrant. I branten fanns två jaktfalkar som attackerade räven intensivt. Räven duckade upprepade gånger vid falkarnas angrepp men klarade ändå att ta sig ända upp till klippans krön och försvinna iväg. Denna observation kan visa att rödräv kanske är ett större hot mot jaktfalkens ungar än vi tidigare trott. Kanske är det även de som ligger bakom det faktum att just det jaktfalkreviret så sällan får ut flygga ungar.

Färgmärkt jaktfalk i Danmark

Färgmärkt jaktfalk från Jämtland fotograferad i Danmark. Foto: Anders-Wiig-Nielsen

Färgmärkt jaktfalk från Jämtland fotograferad i Danmark. Foto: Anders-Wiig-Nielsen

Ringmärkningsåterfynd av unga jaktfalkar från svenska fjällen har tidigare endast gjorts i Norge, meni år kom den första indikationen på att svenska jaktfalkar kan övervintra även i Danmark. Den första november i år kom rapporten om att en ung jaktfalk med röd färgring på vänster ben och aluminiumring på det högra benet setts i Danmark. Den hade setts av många personer på flera platser på öarna Själland och Mön sedan 24 oktober, men inte förrän 31 oktober noterade en observant ornitolog att den var ringmärkt. Förhoppningsvis lyckas någon avläsa koden på färgringen så vi kan få veta exakt var jaktfalken är ringmärkt. Alla jaktfalkungar i Sverige märktes i år med röd färgring. Färgringen är försedd med en bokstav och en siffra. Det finns numera en hel del jaktfalkar med den typen av färgring. Jag vill be alla som ser färgmärkta jaktfalkar att studera ringen med tubkikare. Den som lyckas avläsa den alfanumeriska koden på en jaktfalk har en belöning att vänta! Kanske kan några dagar med gratis logi vid Ånnsjöns spännande fågelmarker locka?

Falkenerarfalk fångad i Jämtland

En medtagen och skadad falkenerarfalk infångades i Silsjönäs, Backe den 23 juli, efter att tillstånd givits från Naturvårdsverket. Falken vårdades en tid på Tackåsen och fraktades sedan till Fågelcentralen i Göteborg, där den sitter i väntan på beslut om dess framtid. Falken som är en hybrid mellan jaktfalk och tatarfalk visade sig tillhöra en tysk falkenerare.

Hur ungfågeln tagit sig till Norrland är ännu oklart. Flera hybridfalkar har iakttagits i Norrland i år. Frågan är om falkenerare olagligt tränar falkenerarfåglar i Sverige eller om falkarna själv har rymt och flugit från Tyskland. Det är bekymrande att hybridfalkar sprider sig och riskerar att blanda sig med vilda jaktfalkar och uppta jaktfalkrevir. Den infångade hybridfalken var betydligt mer aggressiv än våra vilda falkar och skulle nog kunna hävda sig bra i en revirstrid.

Varmt tack till projektets bidragsgivare och gynnare 2003; Stiftelsen Sveriges Vildnad, Alvins fond, Rid i Jorm, Margareta och Sten-Ove Lindbergs stiftelse för fågelforskning, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ageto AB.

Många varma tack också till privata donatorer och alla som medverkat i fältarbetet eller rapporterat enstaka observationer!

Ulla Falkdalen