Årsrapport 2008

Adult jaktfalk. Foto:Torgeir Nygård

Adult jaktfalk lämnar sin sittplats. © Torgeir Nygård

2008 började som ett riktigt toppår med många ripor och smågnagare. Det var ovanligt många besatta revir och många påbörjade häckningar under vårvintern. Smågnagarbeståndet kraschade emellertid ganska tidigt så födotillgången i  fjällen minskade längre fram på våren för många rovfåglar. För jaktfalken, som huvudsakligen lever på ripor, blev året ändå bra med hela 16 lyckade häckningar och totalt 38 ungar. Medeltalet per lyckad häckning blev något lägre än det brukar, 2,37 ungar per lyckad häckning.

Under 2008 förstärktes misstankarna om att jaktfalkarna utsätts för förföljelse  i ett område i Västjämtland. Ett risbo hittades nedrivet och de vuxna jaktfalkarna syntes inte till alls i två revir som normalt är besatta varje år. I samma område hittades döda korpungar i ett korpbo. Det är underligt att de ska ha svultit ihjäl pga födobrist i ett turistområde, med förhållandevis god födotillgång. Vi spekulerade därför i möjligheten att de vuxna korparna har förgiftats eller avlivats på något annat sätt och därför inte har kunnat mata  sina ungar. Polisanmälan är gjord med anledning av misstänkt förföljelse i  området.

Ung jaktfalk med satellitsändare, märkt i Jämtland i juni 2008. Foto: Ulla Falkdalen

Ung jaktfalk med satellitsändare, märkt i Jämtland i juni 2008. © Ulla Falkdalen

I ett annat revir i Västjämtland blev det en lyckad häckning med två jaktfalkungar. Den ena ungen försågs med satellitsändare i ett SOF-anknutet  projekt. Undersökningen finansieras av en stiftelse för forskning i Ånnsjöområdet kopplad till Uppsala universitet. För denna undersökning  ansvarar Henri Engström, Uppsala Universitet. Henri arbetar även som fågelskyddssekreterare på SOF. Märkningen fungerade bra och vi fick mycket information om hur ungen rörde sig under den första tiden efter att den lämnat boplatsen.

Tyvärr dog ungen på ripjaktens första dag, den 25 augusti. En stor hög med fjädrar och jaktfalkens färgring hittades på platsen för sändarens sista signaler, men kroppen och sändaren gick tyvärr inte att återfinna. Troligtvis hade kroppen förflyttats från platsen av en större rovfågel eller räv. En polisanmälan gjordes även i detta fall i syfte att få en analys gjord av de återfunna fjädrarna. Tack vare den undersökningen kunde vi utesluta möjligheten att ungfågeln hade skjutits, eftersom undersökningen visade att det inte fanns några krutrester på fjädrarna. Möjligen kan den ha dödats av en kungsörn. Fjädrarna var plockade, inte avbitna, men den kan ju ha blivit plockad av en fågel som bara råkade finna kadavret på platsen. Att den hade svultit ihjäl kändes inte troligt eftersom det fanns ovanligt gott om ripor i området.

Under 2008 var vi 15 personer som inventerade jaktfalk i Jämtland och Härjedalsfjällen. Vi hade som tidigare ett gott samarbete med länsstyrelsensnaturbevakare som kontrollerade några boplatser i samband med övriga arbetsuppgifter och rovdjursinventeringar i fjällen. Projekt jaktfalk har också bidragit med uppgifter och inventeringsinsatser i de områden som omfattas av Naturvårdsverkets remiss till Åtgärdsprogram för jaktfalk. Arbetet med åtgärdsprogrammen syftar till att bevara och förbättra förutsättningarna för hotade arter och deras livsmiljöer. Insatserna är även en del av arbetet med att nå de nationella miljömålen som riksdagen fastslog år 2001. Jaktfalken berörs av miljömålen Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Det senare målet anger att andelen hotade arter ska ha minskat med 30 procent fram till år 2015. Åtgärder inom åtgärdsprogrammet finansieras av Naturvårdsverket genom länsstyrelserna. Det finns fyra områden i de svenska fjällen som inventeras enligt åtgärdsprogrammet. I Jämtland är det dels ”Frostviken” som ingår i ett länsöverskridande inventeringsområde med Västerbottensfjällen, dels fjällområdet mellan E14 i Västjämtland till väg 84 i norra Härjedalen. Vålådalens naturreservat och Oviksfjällen ingår också i detta inventeringsområde.

Varmt tack till Alvins fond som bidragit till att betala projektets kostnader! Många tack också till följande personer som medverkat i fältarbetet eller rapporterat enstaka observationer: Bengt Warensjö, Janne Eriksson, Alf Nordin, Gunnar Lind, Torgeir Nygård, Tomas Bergström, Erik Hemmingsson, Benckt Aspman,  Niklas Holmedahl, Danny Heptinstall, Yvonne Benting, Marianne Pasanen  Mortensen, Tor Persson , Leif Eriksson, Kim Voxlägd, Mats Hultman, Benny  Paulsson, Anders Andersson samt naturbevakarna Christer Edsholm, Alf Kjellström, Lars Back, Håkan Berglund, Bert-Ivan Mattson och Lars Liljemark.

Ulla Falkdalen Projektledare